Khai Mở Server Mới Vũ Uy Khai Mở Server Mới Định Quân Update Phiên Bản Long Mạch Truyền Kỳ Lôi Đài Tranh Bá tháng 09/2014 Quốc Chiến Liên Server CLB VIP Công Thành Xưng Đế