Liên Thông Server Công Thành Xưng Đế Khai Mở Server Mới Đáp Lang Lôi Đài Tranh Bá tháng 09/2014 Khai Mở Server Mới Tử Tang Quốc Chiến Liên Server CLB VIP Công Thành Xưng Đế